Privacyverklaring

#Praktijk Bob Offereins voor coaching, psychotherapie en communicatietraining, gevestigd te Zoetermeer, Fivelingo 111, 2716 BB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.boboffereins.nl/
Post- en bezoekadres: Fivelingo 111, 2716 BB Zoetermeer
Telefoon: +31(0)792070020

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Bob Offereins verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Bob Offereins verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Bob Offereins verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Bob Offereins bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 5 jaar > informeren
Personalia > 5 jaar > informeren
Adres > 5 jaar >informeren

De gegevens van klanten worden voor bepaalde tijd bewaard, wanneer er met de informatie van de klant niets wordt gedaan verwijderd Praktijk Bob Offereins deze informatie na 5 jaar. Voor cliënten/coachees gelden andere regels, deze gegevens dient Praktijk Bob Offereins 15 jaar te bewaren vanwege de bepalingen van de beroepsvereniging van de werkzame Counselor-Coach voor inzage door cliënt/coachee.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Bob Offereins verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Bob Offereins blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Bob Offereins gebruikt technische- en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Bob Offereins en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ook kunt u vragen om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek mailen via info@boboffereins.nl o.v.v. ‘inzage’, ‘correctie’ of ‘verwijderingsverzoek’.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn worden verlengd.
Praktijk Bob Offereins wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Intrekken toestemming

Als op basis van uw toestemming gegevens zijn verkregen, dan heeft u ook het recht op intrekking van de eerder verleende toestemming.
Als u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in wil trekken, kunt u dit kenbaar maken via info@boboffereins.nl o.v.v. ‘intrekken toestemming gegevensverwerking’.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Bob Offereins neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boboffereins.nl.